HomeWebshopInfo + VerzendkostenContactMijn accountBlogGeboortelijstenHOME PARTY
logo-large


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
 
 
Art. 1 ALGEMEEN
Onderhavige algemene voorwaarden gelden vanaf 10 september 2016 en zijn van toepassing op elke koop-verkoopovereenkomst door een bezoeker van deze webshop (www.missmoose.be), hierna “klant” genoemd, afgesloten met Miss Moose, Vital Decosterstraat 6, 3000 Leuven, België, éénmanszaak, BE0893699008, info@missmoose.be, hierna “verkoper” genoemd.
Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de verkoper aanvaard zijn.
De klant verklaart uitsluitend aankopen te doen voor niet-beroepsmatige doeleinden.
 
Art. 2 VERZAKINGSRECHT
De klant heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Het beroep op het herroepingsrecht moet door de klant ondubbelzinnig gebeuren en kan schriftelijk of per e-mail op het in art. 1 genoemde adres. Maakt de klant gebruik van zijn herroepingsrecht, dan moet hij de totale levering terugsturen naar de verkoper binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de mededeling van de herroeping.
De kosten van het terugzenden zijn voor rekening van de koper. De koper moet de producten helemaal volledig, in onbeschadigde staat en in de originele verpakking, met alle meegeleverde documenten, en als dusdanig dus perfect herverkoopbaar, samen met de leverbon retourneren.
De verkoper betaalt het bedrag van de betrokken bestelling (incl. evt. betaalde leveringskosten) terug zodra ze het teruggestuurde product ontvangen heeft en voor zover het betrokken product in perfecte staat verkeert, binnen een maximale termijn van 14 dagen die volgen op kennisname van de herroeping.

Dit recht op herroeping in hoofde van de klant vervalt in de volgende gevallen:

de geleverde producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;
de geleverde producten kunnen snel bederven of zijn beperkt houdbaar;
de verzegelde producten zijn na de levering geopend en kunnen niet teruggezonden worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;
de geleverde producten zijn na de levering onherroepelijk vermengd met andere producten (bv. benzine, nazout);
de klant heeft specifiek aan de verkoper verzocht hem te bezoeken om dringende herstellingen of onderhoud te verrichten. Wanneer de verkoper bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de klant niet expliciet om heeft gevraagd, of andere producten dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, dan is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of producten van toepassing;
de beveiliging (verzegeling) van de materiële drager van geleverde verzegelde audio-en verzegelde video-opnamen of computerapparatuur (bv. DVD, CD, usb-stick, CD-ROM, videocassette,…) is verbroken na de levering. Als het goed niet verzegeld is, kan de klant de overeenkomst herroepen en het goed ongeschonden terugbezorgen;
Model herroepingsrecht: http://economie.fgov.be/nl/binaries/Bijlage_2_VI_en_XIV_WER_formulier_voor_herroeping_tcm325-275274.pdf
 
BESTELLING
Art. 3
De via de webshop weergegeven aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Zij maken geen aanbod uit en gelden slechts tot zolang de voorraad strekt. Een aanbod tot aankoop komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling door het klikken op de hyperlink “Akkoord voor deze bestelling”, dan wel door het versturen van een mail die een bestelling inhoudt.
Er is pas een bindende overeenkomst na een bevestiging door verkoper.
Beide partijen aanvaarden elektronische communicatie (e-mail, elektronische bestelling, …) als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de (bevestiging van de) bestelling te weigeren in geval van onzekerheid of onduidelijkheid over de bestelling, wanneer blijkt dat de klant de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen of wanneer bij de beschrijving van het product of de prijsaanduiding op de website, een kennelijke vergissing werd begaan.
 
 
AANSPRAKELIJKHEID
Art. 4
De goederen reizen op risico van de klant. De verkoper is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging gedurende de verzending.
Bij beschadiging, onvolledigheid, vergissing of ieder ander zichtbaar gebrek of niet-conformiteit is de klant ertoe gehouden de geleverde producten te weigeren of slechts onder schriftelijk voorbehoud aan te nemen.
Het gebruik van de geleverde producten of diensten door de klant impliceert de onherroepelijke aanvaarding ervan.
Alle roerende, lichamelijke producten, bestemd voor privaat gebruik, genieten van twee jaar garantie vanaf de levering, volgens de bepalingen van art. 1649quater en volgende van het Burgerlijk Wetboek.
Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.
Niettegenstaande de producten zorgvuldig door de verkoper worden geselecteerd, is het mogelijk dat, wegens de aard van het product, een door u aangeschaft product niet geheel in de wensen van de klant voorziet of niet specifiek aangepast is aan de situatie van de klant. In dit geval wijst de verkoper elke aansprakelijkheid jegens de verkoper af en wijst de verkoper erop dat de klant de volledige verantwoordelijk draagt voor het gebruik van de producten.
 
PRIJZEN & BETALING
Art. 5
Alle prijzen vermeld op de webshop zijn inclusief BTW. Niet in de prijs begrepen zijn de kosten van levering. Deze bijkomende kosten worden in elk geval uitdrukkelijk vermeld op het bestelformulier.
Betaling gebeurt steeds elektronisch via kredietkaart of via overschrijving. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van sluiten van de overeenkomst. Bij betaling via overschrijving ontvangt de klant de bestelde producten pas na ontvangst van de verschuldigde som.
De geleverde artikelen blijven eigendom van de verkoper tot ze volledig zijn betaald.
Bij gebreke aan betaling wordt de vordering van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 10% nalatigheidsinteresten, alsook met een schadebeding van 10%.
Elke klacht met betrekking tot de facturen uitgaande van de verkoper dient schriftelijk aan de verkopermeegedeeld te worden binnen de tien dagen na ontvangst. Bij gebreke hieraan, worden de facturen beschouwd als zijnde aanvaard, zonder enig voorbehoud.

 
UITVOERING
Art. 6
De levering gebeurt binnen een redelijke termijn. De verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de schade veroorzaakt door niet (tijdige) levering.
De levering gebeurt normalerwijze vrijwel onmiddellijk na betaling via kredietkaart of bevestiging van de betaling via overschrijving. Doch enige vertraging in de uitvoering geeft in voorkomend geval geen recht op schadevergoeding.
 
OVERMACHT
Art. 7
In geval van overmacht kan de verkoper haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet leveren van een product of het niet uitvoeren van een dienst ten gevolge van overmacht.
 
PRIVACY
Art. 8
De gegevens van de klant worden opgeslagen en gebruikt voor interne, geautomatiseerde verwerking in het kader van verantwoord klantenbeheer en van onze bedrijfsvoering. De klant beschikt over het recht van toegang tot en verbetering van zijn of haar gegevens. Wenst de klant geen andere aanbiedingen te ontvangen of heeft de klant bezwaar tegen verstrekking van adresgegevens aan derden, dan kan de klant dat schriftelijk mededelen aan de verkoper. Onze verwerking is aangemeld bij de Commissie van de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te 1000 Brussel.
 
GESCHILLEN
Art. 9
Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. Voor alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst is de Rechtbank van het Arrondissement Leuven bevoegd.
 
BINDING
Art. 10
Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

WAARBORG
Art.11
Twee jaar garantie zonder extra kosten (wettelijke garantie)
In de EU heeft u altijd minimaal twee jaar garantie op uw aankopen, zonder dat u daarvoor extra hoeft te betalen.
Deze garantie van 2 jaar is het wettelijk minimum. Mogelijk geniet u op grond van de regels land extra bescherming. Hoe het ook zij, een afwijking van de EU-voorschriften moet altijd in het voordeel van de consument uitvallen.
Als een product dat u in de EU heeft gekocht, afwijkt van de beschrijving of niet goed werkt, moet de verkoper het gratis herstellen of vervangen, een korting geven of u uw geld teruggeven.
Als het niet mogelijk is het artikel te herstellen of te vervangen, moet u normaal gesproken uw geld geheel of gedeeltelijk terugkrijgen.


De verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen, zonder de klant er persoonlijk van op de hoogte te brengen en zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Op de lopende overeenkomsten blijven echter de algemene voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.

GDPR - update: Alle klantinformatie die via de webshop verzameld wordt wordt opgeslagen in een database, indien u zich niet aangemeld heeft voor de nieuwsbrief zal hiermee niets gebeuren, tenzij u gecontacteerd dient te worden omtrent uw bestelling. Geen informatie wordt doorgegeven aan derden, hetzij service gerelateerde aangelegenheden. (zijnde items die rechtstreeks moeten besteld worden bij/geleverd worden door een leverancier - hiervan wordt u steeds eerst op de hoogte gebracht).
Klantinformatie die in de winkel door ons wordt opgeslagen is ook steeds 100% met toestemming van onze klanten. Hierbij komt ook een duidelijke vermelding wat er met deze gegevens gebeurt. Voor nieuwsbrieven wordt ook steeds persoonlijke toestemming gevraagd.

Afdrukken

Verzending België vanaf €4,95 / Verzending Nederland vanaf €7,50 / Gratis verzending vanaf €75!
                     
Kid's Concept Store

                E-mail: info@missmoose.be - BTW BE0893699008 - Ondernemingsnr 0893699008


Home Webshop Info + Verzendkosten Contact Mijn account Blog Geboortelijsten HOME PARTY

Alle prijzen zijn Inclusief 21% BTW - Algemene voorwaarden
Webshop software: EasyWebshop.be